VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Vượt qua bẫy thu nhập trung bình, một số kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị về đối sách của Việt Nam

06/08/2010 - 108 Lượt xem


Xem chi tiết

Nguồn: VNEP, tháng 02/2010