VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Phát huy nội lực, coi trọng thị trường nội địa gắn với tranh thủ hợp lý, sử dụng hiệu quả ngoại lực để phát triển đất nước

06/08/2010 - 132 Lượt xem

Xem chi tiết

Nguồn: VNEP, tháng 07/2009