VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Kinh nghiệm cải cách và phát triển kinh tế - xã hội của các nước

Quỹ đầu tư quốc gia - một nguồn đầu tư lớn

06/08/2010 - 111 Lượt xem

Xem chi tiết

Nguồn: VNEP, tháng 11/2008