VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Một số vấn đề về cải thiện cơ cấu và đổi mới chính sách đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng ...

02/03/2015

Trong số nhiều biện pháp nhằm góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chú trọng phát triển theo chiều sâu, dựa vào tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trong lĩnh vực đầu tư, Việt Nam nhấn mạnh vai trò đầu tư công đóng vai trò thu hút đầu tư tư nhân và góp phần làm tăng năng suất các khu vực khác, đồng thời  khuyến khích phát triển khu vực dân doanh trở thành động lực tăng trưởng bền vững.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ cải cách thể chế kinh tế

26/02/2015

Cải cách thể chế kinh tế đối với DNNN vừa là nhân tố ảnh hưởng, vừa là bộ phận cấu thành của tái cơ cấu DNNN. Việc xem xét kết quả và hiệu quả của tái cơ cấu DNNN phải toàn diện, không chỉ là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, mà còn được thể hiện ở mức độ cải cách cơ chế hoạt động đầu tư, tài chính, quản lý, quản trị của DNNN theo nguyên tắc thị trường.

Chi tiết ...

Đồng bộ khung pháp lý đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

19/01/2015

Hơn 20 năm qua, quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam đã được thực hiện một cách nhất quán, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật nhất là đã hình thành khá đồng bộ khuôn khổ thể chế pháp lý cho việc sắp xếp và cổ phần hoá cũng như đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Các “điểm nghẽn” và giải pháp thúc đẩy

12/01/2015

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là một trong 3 trụ cột trong tái cơ cấu nền kinh tế, nhưng quá trình tái cơ cấu loại hình doanh nghiệp này hiện nay vẫn còn diễn ra chậm, kết quả đạt được còn hạn chế. Nguyên nhân là do những điểm nghẽn, những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách và trong chính nội tại các doanh nghiệp chưa được giải quyết.

Chi tiết ...

Đánh giá về tái cơ cấu nền kinh tế trong năm 2014

07/01/2015

Việc triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2014 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, nền tảng kinh tế vĩ mô còn nhiều bất cập, đặc biệt trong cơ cấu thị trường và tài chính... đòi hỏi ngành Tài chính phải nhiên cứu, hoàn thiện.

Chi tiết ...

Từ đổi mới tư duy lý luận đến biến đổi cấu trúc kinh tế - xã hội ở Việt Nam

25/12/2014

Quan điểm của V.I. Lê-nin về cấu trúc kinh tế - xã hội của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là nền tảng cho việc nghiên cứu quá trình đổi mới tư duy lý luận về thành phần kinh tế và biến đổi cấu trúc kinh tế - xã hội.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu DNNN: Nhìn từ giác độ kinh tế học

02/10/2014

Tập đoàn và các DNNN được lập ra nhằm thúc đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng ở những lĩnh vực then chốt. Tuy nhiên, việc hình thành những tập đoàn lớn đòi hỏi khả năng tích tụ vốn lớn.

 

Chi tiết ...

Tái cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam:Vấn đề và định hướng những giải pháp cơ bản

04/09/2014

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế tại nhiều nước trên thế giới và suy giảm tăng trưởng kinh tế trong nước chưa chấm dứt, cùng với mức lạm phát cao, rủi ro tài chính – tiền tệ gia tăng, vấn đề tiếp tục cải cách, tái cấu trúc HTTC ở Việt Nam càng trở nên bức thiết.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam

04/09/2014

Những yếu kém trong giám sát tài chính là một nguyên nhân chính dẫn đến những bất ổn tài chính và khủng hoảng tài chính ở các nước thuộc mọi trình độ phát triển khác nhau trong hai thập niên gần đây.  Tại Việt Nam, trong thời gian tới, tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính là một lĩnh vực quan trọng quyết định thành bại của công cuộc tái cơ cấu kinh tế, trong đó có tái cơ cấu hệ thống tài chính và doanh nghiệp nhà nước.

Chi tiết ...

Đổi mới chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế

27/05/2014

Việc đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế cùng với các xu hướng mới của dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới đang đặt ra yêu cầu Việt Nam phải đổi mới cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Vấn đề đổi mới phải đảm bảo được yêu cầu hàng đầu là cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng hơn và gia tăng kiểm soát an toàn vĩ mô của Nhà nước…

Chi tiết ...