VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Ba đột phá trong chiến lược phát triển

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các công ty nhà nước thời kỳ hội nhập

09/08/2010

Trong xu thế hội nhập quốc tế, cuộc cạnh tranh của các công ty Việt ngày càng khốc liệt và khó khăn hơn. Các doanh nghiệp không chỉ phải cạnh tranh với các công ty trong nước, mà khó khăn hơn là phải cạnh tranh với nhiều công ty nước ngoài có kinh nghiệm hơn trong kinh tế thị trường. Để có thể cạnh tranh thành công, việc đầu tư vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là điều tất yếu.

Chi tiết ...

Phát triển kết cấu hạ tầng để bảo đảm và thúc đẩy phát triển bền vững

07/08/2010

Hiểu một cách khái quát, kết cấu hạ tầng là một bộ phận đặc thù của cơ sở vật chất kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân có chức năng, nhiệm vụ cơ bản là đảm bảo nững điều kiện chung cần thiết cho quá trình sản xuất và tái sản mở rộng được diễn ra bình thường, liên tục. Kết cấu hạ tầng cũng được định nghĩa là tổng thể cơ sở vật chất, kỹ thuật, kiến trúc đóng vai trò nền tảng cho các hoạt động kinh tế - xã hội được diễn ra một cách bình thường.

Chi tiết ...

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa một số vấn đề lý luận và thực tiễn

07/08/2010

Việt Nam đã tiến hành đổi mới hơn 20 năm và đã đạt được những thành công rất đáng tự hào. Không những duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục cao (trung bình 7-8%/năm), mà còn là một trong những quốc gia đật được thành tựu cao nhất trong xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm được trật tự an toàn xã hội. Đi đôi với những lực vượt bậc nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước Việt Nam không ngừng quan tâm đổi mới và hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi đây là khâu đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước

Chi tiết ...

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

07/08/2010

 

Việt Nam đã tiến hành đổi mới hơn 20 năm và đã đạt được những thành công rất đáng tự hào. Không những duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục cao (trung bình 7-8%/năm), mà còn là một trong những quốc gia đật được thành tựu cao nhất trong xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm được trật tự an toàn xã hội. Đi đôi với những lực vượt bậc nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước Việt Nam không ngừng quan tâm đổi mới và hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi đây là khâu đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước

Chi tiết ...

Vài vấn đề về chương trình cải cách hành chính trong giai đoạn mới

07/08/2010

Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) cho 10 năm 2001-2010 đã được xây dựng và thông qua chính thức từ ngay đầu thập niên cùng với sự ra đời của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Trưởng ban đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhiều chương trình cải cách khác đang được song song tiến hành. Nội dung của Chương trình cũng được sắp xếp thiết thực, hợp lý và những chương trình con bên trong cũng đã được cân nhắc lựa chọn chu đáo.


Chi tiết ...

Thể chế lạc hậu và căn bệnh thành tích

07/08/2010

Chúng ta đều biết rằng, theo logic thông thường, một thể chế tốt sẽ tạo ra thành tích và một thể chế bất hợp lý sẽ không tạo ra thành tích. Tuy nhiên, trên thực tế, một số thể chế bất hợp lý vẫn tạo ra thành tích. Tại sao lại có hiện tượng như vậy?

Chi tiết ...

Nền móng phát triển và mệnh lệnh cải cách

07/08/2010

Nền móng phát triển của một nước dựa trên một số định tố chủ yếu, bao gồm, nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở, hội nhập quốc tế, dung năng sáng tạo, phẩm chất cần kiệm, và chất lượng thể chế. Các định tố này có quan hệ tác động qua lại mật thiết với nhau, trong đó chất lượng thể chế đóng vai trò trụ cột, chi phối, có tính quyết định.

Chi tiết ...

Đẩy mạnh cải cách thể chế hành chính đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới, hội nhập

07/08/2010

Chủ trương cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam được bắt đầu cuối những năm 80 của thế kỷ XX, gắn liền với thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới đất nước theo đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Chi tiết ...

Cải cách thể chế: Việt Nam chạy chậm khi các nước tiến nhanh

07/08/2010

Môi trường pháp quy như một bể bơi phức hợp. Cải cách thể chế tuân theo quy trình bốn bước của việc làm sạch bể bơi... Các chuyên gia luật pháp trong và ngoài nước chia sẻ quan điểm về cải cách thể chế và đơn giản hóa thủ tục hành chính ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Chi tiết ...

Cải cách thể chế ở Việt Nam trước thách thức của toàn cầu hóa

07/08/2010

Nhờ những cải cách tích cực mà Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần cho sự phát triển của đất nước, đưa Việt Nam vào vị trí xứng đáng trên thế giới. Tuy nhiên, những cải cách của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn nên kết quả chưa tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng của đất nước.

Chi tiết ...