VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Ba đột phá trong chiến lược phát triển

Môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả và một số vấn đề tồn tại

19/06/2017

Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành ba Nghị quyết số 19 ngày 18/3/2014, ngày 12/3/2015 và ngày 28/4/2016. Ba Nghị quyết 19 xác định mục tiêu trên cơ sở tham khảo 10 chỉ số đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới và một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh của Diễn đàn kinh tế thế giới; vừa xác định mục tiêu ngắn hạn (hàng năm) và mục tiêu dài hạn (đến 2020)... 
Chi tiết ...

Cải cách các thể chế kinh tế Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

28/01/2015

Mục đích của báo cáo này nhằm rà soát những áp lực trong việc cải cách và phát triển thể chế tại Việt Nam; tóm tắt những thành tựu đã đạt được và những thách thức còn tồn tại;và đề nghị về những ưu tiên trước mắt cho việc cải cách và phát triển thể chế.

Chi tiết ...

Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014

28/01/2015

Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định cải cách thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, tiếp sau Hiến pháp năm 2013, có thể nói, 2014 là năm của cải cách thể chế với hang loạt các thay đổi tạo nên sự khác biệt về chất của thể chế kinh tế; dự kiến mang lại những tác động  to lớn và tích cực đối với môi trường kinh doanh mà cộng đồng doanh nghiệp đã mong đợi tự lâu.

Chi tiết ...