VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nhóm tin

Tái cơ cấu kinh tế: Một vài quan sát về kết quả và vấn đề

12/12/2013

Chính sách tái cơ cấu kinh tế đã được xác định tại Đại hội XI của Đảng, đã được cụ thể hóa một bước tại Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành trung ương khóa XI; và đã được hoạch định cụ thể tại các Đề án có liên quan của Chính phủ, trong đó có Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng năng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020.

Chi tiết ...

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô ...

12/12/2013

Thực tiễn  những năm qua cho thấy việc  thu  hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một chủ trương đúng đắn, đã góp phần thực hiện hiều mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của đất nước.

Chi tiết ...

Những chính sách trọng cung nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn

12/12/2013

Bài viết này xem xét cơ sở lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới và điều kiện trong nước hiện nay để đưa ra khuyến nghị rằng Việt Nam cần chú trọng hơn tới các chính sách trọng cung.

Chi tiết ...

Phân tích định lượng tác động của chính sách kích cầu đối với tăng trưởng và lạm phát

12/12/2013

Bài viết này cố gắng định lượng tác động của các chính sách quản lý tổng cầu đối với tăng trưởng và lạm phát ở Việt Nam trong hơn một thập kỉ qua. Các chính sách quản lý tổng cầu được xem xét ở đây bao gồm chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Chi tiết ...

Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước và vấn đề phân tách giữa chức năng chủ sở hữu và chức năng quản lý ...

11/12/2013

Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cùng với tái cấu trúc đầu tư và cơ cấu lại thị trường tài chính là 3 lĩnh vực quan trọng nhất của tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trong 5 năm tới, như Nghị quyết Trung ương 3 khoá XI đã nêu.

Chi tiết ...

Quan hệ sở hữu và cơ chế đảm bảo quyền sở hữu trong tập đoàn kinh tế nhà nước: Những tồn tại và hướng ...

11/12/2013

Hiện tại các TĐKTNN đều tổ chức theo mô hình công ty mẹ-công ty con. Quan hệ sở hữu về vốn giữa công ty mẹ-công ty con và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu của công ty mẹ với công ty con là nội dung quan trọng của quan hệ sở hữu giữa công ty mẹ và công ty con trong TĐKTNN. Thực hiện tốt hay không mối quan hệ này sẽ có tác động tích cực hay tiêu cực đến việc bảo toàn và phát triển vốn trong các TĐKTNN.

Chi tiết ...

Phân công, phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng, vấn đề, nguyên nhân và một số gợi ý đổi ...

11/12/2013

Xoá bỏ cách phân công, phân cấp quản lý DNNN theo kiểu hành chính với đặc trưng là có nhiều đầu mối, nhiều cấp, nhiều tổ chức. Loại bỏ việc sử dụng bộ máy hành chính nhà nước và sử dụng công chức nhà nước để thực hiện chức năng chủ sở hữu. Giảm dần và tiến đến loại bỏ việc sử dụng cơ chế phối hợp kiểu hành chính, giấy tờ, từ bên ngoài vào, từ trên xuống ít hiệu quả, trì trệ, lòng vòng, thủ tục hành chính, không rõ trách nhiệm.

Chi tiết ...

Mô hình hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước: Kinh nghiệm của Trung Quốc và Singapore và bài ...

11/12/2013

Việt Nam đang tiến hành quá trình tái cơ cấu nền kinh tế một cách sâu sắc, trong đó hệ thống doanh nghiệp nhà nước là một trong những trọng tâm quan trọng cần tái cơ cấu. Mô hình hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước nào là phù hợp với thực tiễn hiện nay? Bài viết sau đây sẽ nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc và Singapore và bài học tham khảo đối với Việt Nam.

Chi tiết ...

Đổi mới vai trò, vị trí Doanh nghiệp Nhà nước và ngành, lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước

11/12/2013

Để Doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò có tính đổi mới và nắm giữ những vị trí phù hợp với vai trò mới của doanh nghiệp Nhà nước thì tất yếu phải điều chỉnh lại và tái cấu trúc các ngành, lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước

Chi tiết ...

Đầu tư và sử dụng vốn nhà nước trong các tập đoàn kinh tế nhà nước - thực trạng và kiến nghị hoàn thiện ...

11/12/2013

Một trong những lý do thúc đẩy việc thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN) ở nước ta là sử dụng lợi thế kinh tế theo quy mô của TĐKTNN để đạt được hiệu quả cao hơn, sức cạnh tranh tốt hơn. Mục tiêu này được thể hiện trong nhiều nghị quyết của Đảng về đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về thí điểm thành lập TĐKTNN và trong điều lệ của các TĐKTNN.

Chi tiết ...