VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nhóm tin

Sự độc lập của Ngân hàng Trung ương và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

15/10/2010

Nếu hệ thống ngân hàng được ví là huyết mạch thì ngân hàng trung ương (NHTW) có thể coi là trái tim của nền kinh tế. Một nền kinh tế chỉ có thể phát triển lành mạnh khi có một NHTW thực hiện tốt chức năng điều tiết hệ thống tiền tệ. Ngược lại, những trục trặc trong hoạt động của NHTW cũng có thể gây ra những cú “đột quỵ” đối với cả nền kinh tế. Vì vậy, ở bất kỳ quốc gia nào, NHTW cũng đều đóng vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết ...

Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

15/10/2010Nhiều nghiên cứu và thực tế đã chỉ ra rằng chính các Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển và đổi mới kinh tế - xã hội. Sự xuất hiện của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thực sự định nghĩa lại những mảng thị trường hoàn toàn mới, khởi đầu cho những làn sóng sáng tạo - đổi mới không ngừng không chỉ cho quốc gia mà cả thế giới.

Chi tiết ...

Các nhân tố nội sinh, ngoại sinh ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ của hợp tác xã trong nông nghiệp

12/10/2010

Hợp tác xã dịch vụ trong nông nghiệp với tư cách là tổ chức kinh tế tự chủ của hộ nông dân cùng sản xuất trên một địa bàn, hợp tác xã dịch vụ trong nông nghiệp có vai trò, chức năng quan trọng trong tổ chức cung ứng các dịch vụ theo nhu cầu của xã viên và những nông dân khác trên địa bàn

Chi tiết ...

Phá giá tiền tệ và một số vấn đề phá giá tiền đồng ở Việt Nam

12/10/2010

Một cách chung nhất, phá giá tiền tệ là việc giảm giá trị của đồng nội tệ so với các loại ngoại tệ so với mức mà chính phủ đã cam kết duy trì trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định. Nói cách khác, phá giá tiền tệ là việc đánh tụt sức mua danh nghĩa của tiền tệ nước mình so với ngoại tệ hay nâng cao tỷ giá hối đoái của một đơn vị ngoại tệ.

Chi tiết ...

Đánh giá tình hình Toàn cầu hóa tại Việt Nam qua quá trình thực hiện các Hiệp định thương mại và gia ...

27/08/2010

Thương mại thường được coi là “động lực” tăng trưởng tại các nước phát triển, tuy nhiên cách ví von này không chính xác lắm vì nó khiến người ta hiểu rằng mối quan hệ nhân quả này xuất phát từ thương mại (xuất khẩu) và dẫn đến tăng trưởng GDP. Đối với nền kinh tế quy mô nhỏ như nền kinh tế Việt Nam, thì dường như tăng trưởng là “động lực” của thương mại chứ không phải thương mại là “động lực” của tăng trưởng.

Chi tiết ...

Đánh giá nhanh chất lượng của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam qua quá trình mười năm thực hiện Luật ...

19/08/2010

Luật Doanh nghiệp 1999 và 2005 được ban hành đã tạo nên những cú hích lớn cho sự phát triển bùng nổ của các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong thập niên vừa qua. Sự lớn mạnh của khu vực tư nhân có thể được thấy rất rõ qua số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng và những đóng góp của khu vực này vào nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển về số lượng của khu vực doanh nghiệp này là điều dễ dàng nhận thấy. Sau 10 năm thi hành Luật Doanh nghiệp, việc đánh giá lại chất lượng của sự tăng trưởng về số lượng này cũng như chất lượng hoạt động của chính các doanh nghiệp tư nhân là điều cần thiết.

Chi tiết ...

Định hướng và giải pháp nhằm tái cơ cấu nền kinh tế nước ta trong giai đoạn tới năm 2010 và các năm ...

18/08/2010

Cho đến nay những yếu kém về cơ cấu của nền kinh tế nhìn chung vẫn chưa được khắc phục. Thêm vào đó, khủng khoảng kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến nền kinh tế nước ta; tăng trưởng kinh tế giảm sút; các điểm yếu của nền kinh tế càng bộc lộ rõ hơn; nếu không khắc phục, thì khó có thể duy trì được tăng trưởng cao và bền vững trong những năm tiếp theo. Do đó, yêu cầu đổi mới và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế để vừa vượt qua được khủng hoảng, vừa cải thiện vị trí và đưa được nền kinh tế nước ta lên được giai đoạn phát triển cao hơn đã trở thành một yêu cầu cấp bách cả về trước mắt và lâu dài.

Chi tiết ...

Nâng cao tỷ trọng và tác dụng của năng suất nhân tố tổng hợp

16/08/2010

Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) phản ánh hiệu quả của các nguồn lực được sử dụng vào sản xuất. Ngoài ra, TFP còn phản ánh hiệu quả do thay đổi công nghệ, trình độ tay nghề của công nhân, trình độ quản lý,… Nâng cao TFP tức là nâng cao hơn kết quả sản xuất với cùng đầu vào. Theo nhiều nghiên cứu, tất cả các nhân tố tổng hợp như thể chế kinh tế, yếu tố thị trường, trình độ khoa học công nghệ, cơ chế quản lý, tài nguyên thiên nhiên, lợi thế so sánh,… đều có vai trò đối với tăng trưởng và phát triển.

Chi tiết ...

Phát triển các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn

16/08/2010

Hoạt động kinh tế phi nông nghiệp có vai trò và tác dụng nhiều mặt trong công cuộc phát triển nông thôn, đô thị hóa nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cư dân nông thôn, trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, ổn định xã hội, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn, xây dựng xã hội, đời sống và con người ở nông thôn.

Chi tiết ...

Mở rộng hình thức cổ phần trong nền kinh tế

16/08/2010

Về phương diện nguồn gốc, từ những nghiên cứu về thực tiễn hình thành, phát triển của kinh tế cổ phần trên thế giới, có thể suy ra rằng: Kinh tế cổ phần là sản phẩm tất yếu của tiến trình xã hội hóa sở hữu tư nhân dưới tác động của sự phát triển lực lượng sản xuất và cơ chế thị trường. Kinh tế thị trường càng phát triển, quá trình xã hội hóa càng diễn ra mạnh mẽ. Chính sự tác động đó làm cho những hình thức sở hữu thuần túy dần biến thành những hình thái phủ định chính bản thân nó thông qua sự vận động bên trong quan hệ sở hữu đó dưới sự tác động của lực lượng sản xuất.

Chi tiết ...