VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân

Nông nghiệp Việt Nam sau 4 năm thực hiện cam kết WTO - Những thay đổi về chính sách

05/01/2011

Sau 4 năm  gia nhập WTO (2007-2010), khu vực nông nghiệp vừa phát huy các thế mạnh sẵn có về điều kiện tự nhiên, lao động, đồng thời phải đối mặt với những thách thức to lớn do các điều kiện thấp kém về: kết cấu hạ tầng, trình độ công nghệ và tính chuyên nghiệp của nguồn nhân lực nông nghiệp, thêm vào đó khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm tăng mạnh giá các loại đầu vào của sản xuất, trong khi giá nông sản tăng không tương xứng đã tác động tiêu cực tới người sản xuất, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển tiếp theo của khu vực kinh tế quan trọng này. Bài viết này điểm lại những tác động chính vào sản xuất nông nghiệp sau 4 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, từ đó góp phần tạo căn cứ cho việc điều chỉnh chính sách nông nghiệp phù hợp với lộ trình cam kết WTO và hạn chế các tác động ngịch của quá trình này

Chi tiết ...

Các nhân tố nội sinh, ngoại sinh ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ của hợp tác xã trong nông nghiệp

12/10/2010

Hợp tác xã dịch vụ trong nông nghiệp với tư cách là tổ chức kinh tế tự chủ của hộ nông dân cùng sản xuất trên một địa bàn, hợp tác xã dịch vụ trong nông nghiệp có vai trò, chức năng quan trọng trong tổ chức cung ứng các dịch vụ theo nhu cầu của xã viên và những nông dân khác trên địa bàn

Chi tiết ...

Phát triển các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn

16/08/2010

Hoạt động kinh tế phi nông nghiệp có vai trò và tác dụng nhiều mặt trong công cuộc phát triển nông thôn, đô thị hóa nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cư dân nông thôn, trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, ổn định xã hội, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn, xây dựng xã hội, đời sống và con người ở nông thôn.

Chi tiết ...

Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới nông nghiệp Việt Nam – một số đánh giá bước đầu

09/08/2010

Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới nông nghiệp Việt Nam là tiêu cực, nhưng mức độ chưa lớn do Việt Nam chưa tham gia sâu vào các chuỗi giá trị nông sản toàn cầu, phần lớn nông sản Việt Nam được bán ra thị trường ở dạng nguyên liệu thô, giá trị gia tăng thấp, khó nâng lên. Để khắc phục yếu điểm này Việt Nam phải thay đổi chiến lược xuất khẩu nông sản từ nguyên liệu sang thành phẩm với công nghệ chế biến hiện đại để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản toàn cầu, hưởng thụ lớn hơn phần giá trị gia tăng từ chuỗi này.

Chi tiết ...

Một số quan điểm và định hướng về giải pháp tạo việc làm và sử dụng lao động nông thôn trong điều kiện ...

06/08/2010

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, giải pháp mang tính chung nhất và hữu hiệu nhất đối với việc tạo việc làm và toàn dụng lao động xã hội là tìm mọi cách để phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh đã có, mở mang thêm các hoạt động mới để tạo cơ hội việc làm cho người lao động bị mất việc hiện tại và những lao động trẻ tăng lên theo thời gian, đồng thời phải có chiến lược đào tạo kỹ năng và nâng cao thể lực cho lực lượng lao động để có thể đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Chi tiết ...

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - thành tựu và giải pháp

06/08/2010

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ IX, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 đã ban hành Nghị quyết 15-NQ/T.Ư này 18-3-2002 về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010 với những nội dung chủ yếu sau đây:
Chi tiết ...