VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân

Báo cáo rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo

08/05/2017

Báo cáo Rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo được thực hiện với các mục tiêu  xác định, phân tích các rào cản về thể chế và chính sách trong sản xuất phân phối lúa gạo, từ đó đề ra các khuyến nghị cải cách để góp phần nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh và thu nhập của người nông dân trong ngành lúa gạo. 

Chi tiết ...

Tiếp cận dịch vụ khuyến nông ở Việt Nam: Thực trạng và vấn đề đặt ra

17/02/2017

Nội dung bài viết này sẽ tập trung phản ánh thực trạng hệ thống khuyến nông ở Việt Nam và thực trạng tiếp cận dịch vụ khuyến nông, khuyến ngư của hộ dân ở Việt Nam qua kết quả 3 đợt điều tra vào năm 2010 (điều tra 3.200 hộ), năm 2012 (điều tra 3.700 hộ) và năm 2014 (điều tra 3.700 hộ) trên địa bàn 12 tỉnh

Chi tiết ...

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh ...

02/03/2015

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một hợp phần của tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; gắn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường để bảo đảm phát triển bền vững.

Chi tiết ...

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm vừa qua

02/03/2015

Thực tế đang đặt ra nhiều thách thức về tính bền vững của phát triển toàn ngành nông nghiệp như: tăng trưởng nông nghiệp trong thời gian qua chủ yếu vẫn dựa vào tăng diện tích, tăng vụ và dựa trên thâm dụng các yếu tố đầu vào như lao động, vốn, vật tư và nguồn lực tự nhiên…. Những vấn đề đặt ra đã đưa tới sự cần thiết phải tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng mới, chú trọng tính hiệu quả, tính bền vững, từ bỏ cách phát triển theo chiều rộng, chi phí cao, kém hiệu quả và không bền vững.

Chi tiết ...

Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới

27/01/2015

Để nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với nông dân nói riêng cũng như chính quyền và các cấp hội nông dân nói chung.

Chi tiết ...

Kinh tế nông thôn ở Việt Nam: Vai trò và định hướng phát triển trong thời gian tới

29/08/2014

Sản xuất nông nghiệp đã có sự tăng trưởng khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu đã hình thành một nền sản xuất hàng hóa,nhiều vùng chuyên canh, một số hàng nông sản đã được thị trường thế giới biết đến và khẳng định vị thế. Đặc biệt, khối lượng và giá trị sản phẩm do nông nghiệp làm ra không ngừng tăng lên, nhờ đó nông nghiệp đã góp phần quan trọng vào ổn định và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập.

Chi tiết ...

Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế thế giới

29/08/2014

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới năm 2008, có tới ba phần tư người nghèo của các nước đang phát triển hiện đang sinh sống ở khu vực nông thôn và hầu hết trong số họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào nông nghiệp là nguồn sinh kế chính. Tại nhiều quốc gia, nông nghiệp được coi là nền tảng cho phát triển và giảm nghèo. Ngoài ra, bản thân nông nghiệp, với những tính chất đặc thù của nó đã trở thành công cụ có một không hai trong phát triển.

Chi tiết ...

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế nông thôn Việt Nam

07/08/2014

Sản xuất nông nghiệp đã có sự tăng trưởng khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu đã hình thành một nền sản xuất hàng hóa,nhiều vùng chuyên canh đã được xác lập, một số hàng nông sản của Việt Nam đã được thị trường thế giới biết đến và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.

Chi tiết ...

Cần đột phá thể chế phát triển nông nghiệp

27/03/2014

Để khắc phục đà suy giảm của nông nghiệp, thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, bài học lịch sử cho thấy cần phải có đột phá về thể chế như “Khoán 10” vào những năm 80 của thế kỷ trước. Từ đó, nền nông nghiệp có thể phát triển dựa trên quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị và cải thiện khả năng hấp thụ vốn, công nghệ.
Chi tiết ...