VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Chính sách tài khóa - Chính sách tiền tệ

Nhìn lại một số vấn đề nổi bật trong điều hành chính sách tiề tệ của Việt Nam năm 2007

07/08/2010

Năm 2007 là một trong những năm đầu tiên của thế kỷ 21, là năm mà đời sống kinh tế thế giới có rất nhiều biến động, tác động rất lớn đến tăng trưởng kinh tế của nhiều nước, đặc biệt là các nước nghèo mới đến với kinh tế thị trường như Việt Nam.
Chi tiết ...