VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Số liệu thống kê

Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

29/07/2015

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam vừa công bố bản báo cáo Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam ngày 20-7, trong đó phân tích bối cảnh quốc tế cùng cập nhật tiến độ cải cách và các thách thức đặt ra cho nền kinh tế. Kỳ báo cáo này cũng dành một phần quan trọng để phân tích về thị trường lao động, các quy định và thể chế thị trường lao động hiện đại ở Việt Nam.

Chi tiết ...