VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Vai trò của khu vực tư nhân trong phục hồi tăng trưởng ở Việt Nam

12/12/2013

Để phục hồi tăng trưởng với sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân thì sẽ có ít nhất 2 vấn đề cần phải giải quyết: (1) Nâng cao chất lượng tăng trưởng với sự tham gia của tất cả các khu vực kinh tế trong đó có khu vực tư nhân và (2) Thúc đẩy đầu tư từ khu vực tư nhân.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu kinh tế: Một vài quan sát về kết quả và vấn đề

12/12/2013

Chính sách tái cơ cấu kinh tế đã được xác định tại Đại hội XI của Đảng, đã được cụ thể hóa một bước tại Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành trung ương khóa XI; và đã được hoạch định cụ thể tại các Đề án có liên quan của Chính phủ, trong đó có Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng năng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020.

Chi tiết ...

Những chính sách trọng cung nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn

12/12/2013

Bài viết này xem xét cơ sở lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới và điều kiện trong nước hiện nay để đưa ra khuyến nghị rằng Việt Nam cần chú trọng hơn tới các chính sách trọng cung.

Chi tiết ...

Phân tích định lượng tác động của chính sách kích cầu đối với tăng trưởng và lạm phát

12/12/2013

Bài viết này cố gắng định lượng tác động của các chính sách quản lý tổng cầu đối với tăng trưởng và lạm phát ở Việt Nam trong hơn một thập kỉ qua. Các chính sách quản lý tổng cầu được xem xét ở đây bao gồm chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Chi tiết ...

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Các vấn đề đặt ra và giải pháp

04/12/2013

Ngày nay, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã trở thành một trong những nội dung quan trọng và không thể thiếu trong hoạt động quản trị chiến lược của tất cả các công ty đa quốc gia trên thế giới.

Chi tiết ...

Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam: Thực trạng và thách thức

20/08/2013

Những tồn tại của mô hình tăng trưởng đặt ra những thách thức lớn cho giai đoạn đan xen và chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu. Đó là vì tăng trưởng theo chiều sâu đòi hỏi phải dựa vào những nhân tố đóng góp vào tăng trưởng năng suất bền vững, đó là chất lượng của lực lượng lao động, hàm lượng công nghệ và năng lực, tinh thần, đạo đức kinh doanh của các nhà quản lý doanh nghiệp.

Chi tiết ...

Vai trò của tiền lương và thu nhập như là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững

04/10/2012

Như vậy, tiền lương và thu nhập là hai khái niệm khác nhau, mặc dù có vẻ tương đương. Đây là những khái niệm rất khác nhau về nội dung và hình thức nhưng lại bổ sung gắn kết cho nhau. Trong thu nhập có một phần là tiền lương, và tiền lương là một phần của thu nhập.

Chi tiết ...

Thay đổi mô hình tăng trưởng

20/08/2012

Mục tiêu của việc thay đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam là: Khôi phục ổn định kinh tế vĩ mô; Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Duy trì tăng trưởng cao một cách bền vững để thoát khỏ bẫy thu nhập trung bình.

Chi tiết ...

Giữ gìn môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội

22/06/2012

Theo nghiên cứu công bố tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos tháng 02/2012, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có chất lượng không khí thấp nhất và ảnh hưởng nhiều nhất đến sức khỏe.

Chi tiết ...

Giảm khoảng cách chênh lệch thu nhập

22/06/2012

Nâng cao chất lượng tăng trưởng là một trong những trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người dân, trước hết ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.

Chi tiết ...