VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Việt Nam: tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế bền vững

06/08/2010

Tại kỳ họp quốc hội cuối tháng 11 năm 2006, Chính phủ đã công bố tăng trưởng GDP năm 2006 ước đạt 8,2%, và đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng từ 8,2 đến 8,5% cho năm 2007. Việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) khiến nhiều người kỳ vọng là giá trị xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ tăng, và chính phủ càng lạc quan về tương lai kinh tế của đất nước.
Chi tiết ...

Về chất lượng và tính bền vững của sự phát triển

06/08/2010

Chất lượng và tính bền vững của sự phát triển là một vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu đề cập trong thời gian gần đây; đã có nhiều ý kiến sâu sắc, đa dạng. Trong bài viết này, xin nêu lên một số ý kiến để góp vào việc nghiên cứu, qua ba phần (I) Quan niệm cơ bản; (II) Quan điểm về chất lượng của phát triển ; và (III) Giải pháp chủ yếu. Trong phạm vi hẹp của bài viết này, chỉ xin đề cập một số vấn đề mà chúng tôi thấy có ý nghĩa thời sự hoặc cần nêu lên để trao đổi ý kiến.
Chi tiết ...

Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

06/08/2010

Ngày nay, phát triển bền vững đã, đang và sẽ trở thành một xu thế tất yếu của thời đại. Sự lựa chọn của nhiều quốc gia, nhiều dân tộc trên thế giới là kết hợp hài hòa giữa các yếu tố: Kinh tế - Xã hội - Môi trường trong quá trình phát triển. Chính phủ và nhân dân Việt Nam đang tích cực và chủ động hội nhập trong quá trình toàn cầu hóa, vì sự nghiệp "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Chúng ta đã sớm nhận thức và kiên trì đi theo con đường đã chọn, đó là phát triển bền vững đất nước. Quan điểm phát triển bền vững đã được Đảng và Nhà nước ta xác định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Với quan điểm đó, chúng ta đã đặt yếu tố môi trường lên vị trí ngang bằng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đưa môi trường trở thành một trong ba cực trong tam giác phát triển bền vững của đất nước, bên cạnh kinh tế và xã hội.
Chi tiết ...