VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Nâng cao tỷ trọng và tác dụng của năng suất nhân tố tổng hợp

16/08/2010

Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) phản ánh hiệu quả của các nguồn lực được sử dụng vào sản xuất. Ngoài ra, TFP còn phản ánh hiệu quả do thay đổi công nghệ, trình độ tay nghề của công nhân, trình độ quản lý,… Nâng cao TFP tức là nâng cao hơn kết quả sản xuất với cùng đầu vào. Theo nhiều nghiên cứu, tất cả các nhân tố tổng hợp như thể chế kinh tế, yếu tố thị trường, trình độ khoa học công nghệ, cơ chế quản lý, tài nguyên thiên nhiên, lợi thế so sánh,… đều có vai trò đối với tăng trưởng và phát triển.

Chi tiết ...

Phát triển nhanh và bền vững mô hình mới thiết yếu cho Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và xa hơn

09/08/2010

Để góp phần vào việc tìm kiếm một mô hình mới đảm bảo mục tiêu chiến lược phát triển cân đối cả về lượng và chất ở nước ta trong giai đoạn tiếp theo của công cuộc đổi mới khoảng 2-3 thập kỷ tới, bài viết này xin đề xuất một mô hình mới - mô hình phát triển nhanh và bền vững với bốn trụ cột chính là: 1) đảm bảo tăng trưởng cao cả về lượng và chất; 2) áp dụng chiến lược CNH phát huy lợi thế so sánh động; 3) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; và 4) mở rộng hội nhập quốc tế theo hướng kết hợp nội lực với ngoại lực.

Chi tiết ...

Nâng cao hiệu quả của nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam

06/08/2010

Khái niệm “Hỗ trợ phát triển chính thức” (ODA) bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam kể từ tháng 10 năm 1993 sau khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ các nước và các tổ chức trên thế giới.Việc bình thường hóa quan hệ nói trên đã ngay lập tức giúp cho Việt Nam khơi thông nguồn vốn huy động từ bên ngoài thông qua hình thức ODA với cộng đồng các nhà tài trợ đa phương và song phương nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường năng lực thể chế… của đất nước.

 

Chi tiết ...