VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn – đưa nghị quyết vào cuộc sống

06/08/2010

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Châp hành truong ương Đảng Khóa X (tháng 7 năm 2008) đã đề ra những quyết định rất đồng bộ và cơ bản từ quan điểm, mục tiêu, đến nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài này nêu lên một số vấn đề từ thực tiễn cần được quan tâm để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra sự chuyển biến thực sự, đưa nông nghiệp, nông dân và nông thôn lên một bước phát triển mới.
Chi tiết ...