VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Hội nhập kinh tế quốc tế

Ðổi mới cơ chế quản lý về sở hữu trí tuệ

06/08/2010

Sở hữu trí tuệ đã và sẽ luôn luôn là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển, trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, đòi hỏi phải có cơ chế mới về sở hữu trí tuệ, trên cơ sở một hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh và bộ máy thực thi có hiệu quả.
Chi tiết ...

Tác động của gia nhập WTO đối với phát triển kinh tế Việt Nam

06/08/2010

Hợp tác tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư nước ngoài là một trong những nội dung cơ bản của hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và WTO nói riêng. Các cam kết và nghĩa vụ về tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và các cam kết mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ... của Việt Nam trong khuôn khổ song phương, khu vực và đa phương tác động đến nền kinh tế của Việt Nam.
Chi tiết ...

Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sau khi vào WTO

06/08/2010

Sau khi kết thúc đàm phán song phương, đa phương và thực hiện một số thủ tục theo quy định của WTO, Việt Nam có nhiều khả năng sẽ được kết nạp vào WTO vào cuối năm 2006. Trở thành thành viên của WTO là một trong những thắng lợi quan trọng trong lộ trình của Việt Nam tham gia quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
Chi tiết ...

Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hậu WTO

06/08/2010

Ngày 7 tháng 11 năm 2006 Việt Nam trở thành viên thứ 150 của WTO. Đây là một trong những kết quả quan trọng của quá trình thực hiện chính sách chủ động và tích cực hội kinh tế quốc tế. Gia nhập WTO mở ra cho nước ta những cơ hội mới, cùng với những thách thức gay gắt, tác động sâu rộng đến hoạt động đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài trong chuyên đề này gồm: Đầu tư trực tiếp (FDI) và đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
Chi tiết ...

Chặng đường mới của hội nhập kinh tế quốc tế hậu WTO

06/08/2010

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới được tiếp tục đẩy mạnh theo chủ trương Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng: "Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; thực hiện cam kết với các nước về thương mại và đầu tư và các lĩnh vực khác; chuẩn bị tốt các điều kiện để ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Thúc đẩy quan hệ và hợp tác toàn diện và có hiệu quả với các nước ASEAN, các nước Châu Á - Thái Bình Dương;...
Chi tiết ...