VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Hội nhập kinh tế quốc tế

Đánh giá hiệu quả điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

09/08/2010

Trong vòng 20 năm qua chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được chính sách năm lần thông qua sửa đổi , bổ sung Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vào các năm 1990, 1992, 1996, 2000 và gần đây nhất là năm 2005 bằng việc thống nhất Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài. Về mặt lý thuyết, điều chỉnh chính sách sẽ tác động trực tiếp đến vốn FDI từ hai góc độ: thu hút dòng vốn FDI; vốn thực hiện. Nhưng về phía Nhà nước, mục đích cuối cùng của điều chỉnh chính sách là nhằm khai thác tối đa những lợi ích của FDI có thể mang lại cho phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn phát triển.


Chi tiết ...

Một số vấn đề về chuổi giá trị nông sản toàn cầu

09/08/2010

Về cơ bản sự hình thành và phát triển các chuỗi giá trị nông sản toàn cầu cũng giống như sự hình thành và phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm phi nông sản như đã trình bày trên đây. Tuy nhiên do những đặc thù rất riêng của sản xuất hàng hóa nông sản từ khâu canh tác trên đồng ruộng tới chế biến và tiêu thụ mà chuỗi giá trị hàng nông sản có những đặc thù và tính chất riêng cần lưu ý, nghiên cứu để tham gia thành công và có hiệu quả vào các chuỗi giá trị này.

Chi tiết ...

Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

06/08/2010

FDI là nguồn vốn bổ sung đáng kể vào tổng đầu tư xã hội và góp phần cải thiện cán cân thanh toán. FDI đã đóng góp phần quan trọng vào GDP với tỷ trọng ngày càng cao, góp phần tăng cường năng lực sản xuất và đổi mới công nghệ nhiều ngành kinh tế, khai thông thị trường sản phẩm, đóng góp cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho một bộ phận lao động. FDI có vai trò trong chuyển giao công nghệ. Các dự án FDI có tác động tích cực tới việc nâng cao năng lực quản lý và trình độ của người lao động, tạo ra kênh truyền tác động tích cực hữu hiệu.

Chi tiết ...

Phát triển dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu trong giai đoạn hậu WTO

06/08/2010

Trên lý thuyết, việc hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt là việc gia nhập WTO, sẽ làm gia tăng cơ hội thâm nhập thị trường nước ngoài cho các sản phẩm của nước ta. Tuy nhiên, kết quả xuất khẩu thực tế sẽ còn tùy thuộc vào phản ứng của nền kinh tế với những nỗ lực cải cách thể chế, cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu.
Chi tiết ...