VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển các loại thị trường

Phác thảo lộ trình Thị trường chứng khoán từ 2006-2010

06/08/2010

Quãng thời gian từ 2006 đến 2010 được UBCKNN dự kiến chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I (2006-2008) có mục tiêu chính là mở rộng quy mô và nâng cao năng lực hoạt động của TTCK. Giai đoạn II (2009-2010) có mục tiêu là tăng cường hiệu quả và tính cạnh tranh của TTCK Việt Nam so với các TTCK khu vực. Trong cả hai giai đoạn này, các nội dung cụ thể mà UBCKNN dự liệu thực hiện đều tập trung vào 4 mảng: phát triển thị trường sơ cấp; phát triển thị trường thứ cấp; mở rộng quy mô và dịch vụ của các tổ chức tài chính trung gian và phát triển cơ số nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài.
Chi tiết ...

Phác thảo lộ trình Thị trường chứng khoán từ 2006-2010

06/08/2010

Quãng thời gian từ 2006 đến 2010 được UBCKNN dự kiến chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I (2006-2008) có mục tiêu chính là mở rộng quy mô và nâng cao năng lực hoạt động của TTCK. Giai đoạn II (2009-2010) có mục tiêu là tăng cường hiệu quả và tính cạnh tranh của TTCK Việt Nam so với các TTCK khu vực. Trong cả hai giai đoạn này, các nội dung cụ thể mà UBCKNN dự liệu thực hiện đều tập trung vào 4 mảng: phát triển thị trường sơ cấp; phát triển thị trường thứ cấp; mở rộng quy mô và dịch vụ của các tổ chức tài chính trung gian và phát triển cơ số nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài.
Chi tiết ...

Cải cách thị trường tài chính

06/08/2010

Bên cạnh việc tiếp tục nâng cao năng lực hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) thông qua việc sử dụng các công cụ gián tiếp của CSTT để đạt được mục tiêu, CSTT, tăng lòng tin của dân vào VND và hỗ trợ phát triển thị trường tiền tệ, NHNN có thể đồng thời sử dụng các công cụ gián tiếp để tăng cường khả năng huy động vốn của các NHTM.
Chi tiết ...

Nâng chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động

06/08/2010

Chỉ thị của Bộ Chính trị khẳng định: "Xuất khẩu lao động và chuyên gia là một hoạt động kinh tế-xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước... Cùng với giải quyết việc làm trong nước là chính thì XKLÐ và chuyên gia là một chiến lược quan trọng, lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ lao động cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ CNH, HÐH".
Chi tiết ...

Diễn biến tiền tệ năm 2005: Quá bất ngờ

06/08/2010

Lãi suất liên tục tăng. Các ngân hàng (NH) nước ngoài không ngừng mở rộng tầm với, thông qua rất nhiều các dịch vụ NH đa dạng. Nhiều chuyên gia dự báo: NH đang rơi vào một chu kỳ mới với nhiều rủi ro đang tiềm ẩn... Đó là bức tranh chấm phá về diễn biến tiền tệ trong năm qua.
Chi tiết ...